С виза

Виза: Визата е разрешение издадено, от Република България, за влизане и пребиваване, за транзитно преминаване  или за летищен транзит. Не се изисква виза, когато това е предвидено в Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, в международен договор, по който Република България е страна, или в акт на Министерския съвет. Не се изисква виза и когато чужденецът притежава валидно разрешение за продължително, дългосрочно или за постоянно пребиваване в Република България.

Виза за краткосрочно пребиваване - вид „С”: Виза за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване на територията на Република България.

Визата за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване е с продължителност на пребиваването на територията на Република България до два дни и се издава на чужденец, който влиза в Република България и напуска територията й на път от една държава за друга държава. Общата продължителност на пребиваването с такава виза не може да надхвърля три месеца в рамките на всеки 6-месечен период считано от датата на първото влизане на територията на Република България.

Визата за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване е с продължителност не повече от три месеца в рамките на всеки 6-месечен период считано от датата на първото влизане на територията на Република България. Може да бъде издадена за еднократно, двукратно или многократно влизане,  като срокът на валидността на визата не може да надхвърля 5 години.

Виза вид „С“ с цел планирано посещение може да получите :

Виза за дългосрочно пребиваване - вид „D”: Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително, дългосрочно или постоянно в Република България на едно от основанията по чл. 24, 24а, 24б, 24в, 25, 33а и 33г от Закона за чужденците в Република България.