Съдействие и представителство

-         за получаване на необходими документи за виза;
-         в процедурата по издаване на разрешение за пребиваване;

-         в процедурата за българско гражданство;

-         издаване на български лични документи;

-         записване в учебно заведение;

-         пред органите за гражданска регистрация;

-         пред службите „Миграция”;

-         пред Паспортни служби;

-         други административни служби;