Консултации

-         за издаване на визи;

-         получаване на Разрешение за пребиваване в Република България;

-         придобиване на българско гражданство;

-         гражданска регистрация – актове за раждане, брак, смърт, вписване в регистрите на населението, адресна регистрация;

-         издаване на български лични документи;